קורבן הפסח
וחשיבותו


מפסח מצרים לפסח דורות

ערב יציאתם ממצרים ובהמתנה למכת הבכורות נצטוו בני ישראל במצרים לקחת שה לכל משפחה, לצלות אותו בלי לשבור עצמות, ולאכלו בחיפזון היות ויציאת מצרים קרבה. דם החיה מרחו על המשקוף על מנת להגן על בני ישראל מהמשחית שהגיע להעניש את המצרים ולסמל שעם ישראל אינו עובד אלילים בדמות חיות אלא מקדיש את חייו תוך מסירות נפש לה'.
 
בפסח דורות, נצטוו בני ישראל לשחזר את פסח מצרים אלא ניתנה להם ולבני המשפחה והחברים האוכלים אתם בצוותא את השהות לסיים את אכילתם עד חצות הלילה. כולם חייבים במצווה גברים נשים וטף וגם חבורות נשים זכאיות לקיים את המצווה ביחד. כאשר הוקם בית הבחירה והפך למוקד העבודה, קורבן הפסח קוים בירושלים והמנויים שאכלו את הקורבן בצוותא קיימו את המצווה לקול שירת הלויים שאמרו הלל על חסדיו של הבורא


הקודם

הבא


מהכתבה
קורבן הפסח מסמל שהיהודים לא עובדים אלילים בצורת חיות אלא מקדישים את חייהם לה' תוך מסירות נפש"


Copyright © 2007-2020. All rights reserved.
Korban Pesach Committee of the Sanhedrin Initiative