pdf חוברת קרבן פסח

פייסבוק על קרבן פסח
להצטרף להקרבת קרבן פסח, מותנה באפשרות לקיימה בפסח ה'תש"פ (2020)
הרשם כאן.היום הזה נהיית לעם

בכל בשנה עם ישראל מבצע הכנות קדחתניות ואינטנסיביות לקראת חג הפסח כאשר במרכזו סדר פסח כהלכתו. אבל חסרה לנו גולת הכותרת האמיתית של החג דהיינו קרבן הפסח.

קרבן פסח הוא צווי מדאורייתא (מהתורה) ממדרגה ראשונה ולכן חזרה התורה והרחיבה בצווי בשלושה מקומות: שמות י"ב, 3-12, במדבר ט', 1-13 ודברים ט"ז.

כשם שמצוות ברית מלה הייתה המצווה הראשונה שנצטוותה על היחיד, אברהם אבינו, הכניסה אותנו לברית כיחידים, כך מצוות קרבן הפסח, המצווה הראשונה שנצטוו בני ישראל כצבור-- וחייבים בה גברים נשים וטף—הכניסה אותנו לברית כעם.


למד(י)
על ההכנות לקראת הקרבת קרבן הפסח שניתן לבצען עכשיוספר לחברך על קורבן פסח
* = נתון הכרחי
השתמש בפסיק להפריד בין הכתובות

Copyright © 2007-2020. All rights reserved.
Korban Pesach Committee of the Sanhedrin Initiative